Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

09 Mai 2016

Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth,Cymru, Datganiadau o Ddiddordeb mewn Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie.

Am fwy o wybodaeth

Newyddlen IMEMS Gwanwyn 2016

Dynodwyd cyfnod newydd yn natblygiad IMEMS yr haf diwethaf, gyda phenodiad cyd-gyfarwyddwr newydd yn Aberystwyth, Dr Gabor Gelleri, o'r Adran Ieithoedd Modern. Bu hefyd yn cyd-drefnu cynhadledd gyntaf lwyddiannus iawn IMEMS ar y cyd â Dr Rachel Willie, Dr Rhun Emlyn a'r Athro Andrew Hiscock, ar y pwnc ‘Travel and Conflict in the Medieval and Early Modern World/Teithio a Gwrthdaro yn y Byd Canoloesol a Modern Cynnar’.

Gweler Newyddlen Gwanwyn 2016 yma.

10 Rhagfyr 2015
(5pm)

‘The Last Days of Owain Glyndŵr: Interrogating the Traditions’
Yr Athro G A Williams, Prifysgol Aberystwyth
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Bangor)

Am fwy o wybodaeth
Lleoliadau
Abertawe – Coleg Cymraeg, ystafelloedd fideo-gynadledda
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd –WCPPE, North Road
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau

01 Rhagfyr 2015
(5pm)

"Raphael's Condescension: Paradise Lost, Jane Austen, and the Secular Metamorphosis of Grace"
Yr Athro Paul Stevens, Prifysgol Toronto
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Caerdydd)

Am fwy o
wybodaeth
Lleoliadau
Abertawe – Coleg Cymraeg, ystafelloedd fideo-gynadledda
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd – WCPPE, North Road
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau

17 Tachwedd 2015
(5pm)

'Fashioning a Medici Court: The Material World of Duke Alessandro de' Medici (1531-37)
Dr Catherine Fletcher, Prifysgol Abertawe
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Abertawe)

Am fwy o
wybodaeth
Am fwy o wybodaeth
Lleoliadau
Abertawe – Coleg Cymraeg, ystafelloedd fideo-gynadledda
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd – Coleg Cymraeg, Adeilad Sir Martin Evans building (BIOSI), Ystafell C1.11
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau

03 Tachwedd 2015
(5pm)‘May God bridge Afon Tywi!’ Floods and the fluvial landscape in medieval Welsh
Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Aberystwyth)

Am fwy o wybodaeth   Lleoliadau
Abertawe – Coleg Cymraeg, ystafelloedd fideo-gynadledda
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd – Coleg Cymraeg, Adeilad Sir Martin Evans building (BIOSI), Ystafell C1.11
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau
20 Hydref 2015
(5pm)
“Gender and Performance in the Medieval and the Early Modern Period”
Yr Athro Alison Friday, Prifysgol Lancaster
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Bangor)

Am fwy o wybodaeth   Lleoliadau
Abertawe – Coleg Cymraeg, ystafelloedd fideo-gynadledda
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd – Coleg Cymraeg, Adeilad Sir Martin Evans building (BIOSI), Ystafell C1.11
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau
07 Hydref 2015
(5pm)
‘Nous n’escourterom pas la verité de l’éstoire’: Trevet’s ‘Les Cronicles’ and Anglo-Norman Historiography
Dr Heather Pagan, Prifysgol Aberystwyth
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Aberystwyth)

Am fwy o wybodaeth   Lleoliadau
Abertawe – Ystafell 222, Adeilad James Callaghan
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Stryd y Deon
Caerdydd – Ty Dewi Sant
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau

Gwanwyn 2015

Cyhoeddiad – Cynhadledd IMEMS ar Deithio a Gwrthdaro

Bydd Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (IMEMS), a leolir ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor, yn cynnal ei ail gynhadledd eilflwydd ym Mhrifysgol Bangor, 3-5 Medi 2015 ar y pwnc ‘Teithio a Gwrthdaro’.

Bydd y gynhadledd ryngwladol hon yn dwyn ynghyd ysgolheigion o bob maes i ystyried y cysylltiadau epistemolegol, athronyddol, gwybyddol, a diwylliannol  rhwng teithio a gwrthdaro – yn deithio a gwrthdaro gwirioneddol neu’n deithiau i ofodau yn y dychymyg – yn y byd modern cynnar a’r canol oesoedd.  Rydyn ni’n falch o fod yn croesawu Michal Biran (Prifysgol Hebraeg, Jerwsalem), Daniel Carey (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway) a Judith Jesch (Prifysgol Nottingham) i draddodi darlithoedd cyweirnod yn y gynhadledd.  Byddant yn annerch y gynhadledd ar draws meysydd mor eang ag astudiaethau Hen Norwyeg a Llychlyneg, (yn enwedig y Llychlynwyr Alltud a chof diwylliannol); symudedd yn Ewrasia Mongolaidd a theithio ac athroniaeth teithio yn Ewrop fodern gynnar.

Rhwydwaith Cymru-gyfan yw IMEMS, sy’n cynnal seminarau ymchwil rheolaidd trwy gyswllt fideo rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Y Drindod Dewi Sant, ac Abertawe. Edrychwn ymlaen i groesawu ysgolheigion i Fangor ym mis Medi.

Trefnwyr yr achlysur yw Rhun Emlyn a Gabor Gelléri yn Aberystwyth, ac Andrew Hiscock a Rachel Willie ym Mangor.
Rydym yn hynod falch i gyhoeddi bod y Gymdeithas Hanes Frenhinol wedi dyfarnu cyllid inni er mwyn i uwchraddedigion ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol nad ydynt yn cael cymorth sefydliadol allu mynd i’r gynhadledd.
Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth ar y gynhadledd http://travelandconflict.wordpress.com

Seminarau Ymchwil SACMC - Rhaglen i Hydref 2011

Mae aelodau SACMC yn cwrdd yn rheolaidd gyda staff mewn prifysgolion eraill yng Nghymru (Caerdydd, Abertawe a Y Drindod Dewi Sant) trwy gyfrwng Rhwydwaith Fideo Cymru, er mwyn cynnal seminarau ymchwil ym maes astudiaethau canoloesol a modern cynnar. Mae’r gyfres yn denu siaradwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac o bob rhan o’r byd, gan roi cyfle i bobl sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd gyfnewid syniadau.

Seminarau Ymchwil SACMC

Newyddlen y Cyfarwyddwyr

Mae Cyfarwyddwyr y Ganolfan yn cyhoeddi newyddlen yn rheolaidd er mwyn rhannu newyddion am y Ganolfan fel y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a datblygiadau’r Ganolfan.  

                                                                           Gwanwyn 2014

Gwanwyn 2014

Mae Prifysgol Bangor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, wedi cydweithio ar broject i wneud un o emau llenyddiaeth Saesneg, a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol, ar gael am ddim i bawb. Cynhyrchwyd copi Hengwrt o Chwedlau Caergaint gan Geoffrey Chaucer yn Llundain ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg, a chredir iddo fod y fersiwn cynharaf sy'n bodoli o'r gwaith hwn. Y mae bellach wedi'i ddigideiddo'n llawn, ac ar gael i ddefnyddwyr ledled y byd ei weld drwy wefan y Llyfrgell. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Symposiwm undydd – ‘Golau ar y Gorffennol’, Dydd Mawrth 23 Awst, 2011

Ar ddydd Mawrth 23 Awst, cynhelir symposiwm undydd o’r enw ‘Golau ar y Gorffennol: Ymchwilio i Deuluoedd Cymreig a’u Harchifau c.1500-1850’ yn neuadd Gloddaith, (Coleg Dewi Sant), Llandudno; un o breswylfeydd hynafiaid y teulu Mostyn. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar astudiaethau cyfredol o deuluoedd Cymreig a’u harchifau c.1500-1850. Mae’r darpar gyflwynwyr yn amrywio o archifwyr a gwerthwyr celfyddyd i ymgeiswyr doethurol a darlithwyr prifysgol, ac fe fydd testunau’r cyflwyniadau’n canolbwyntio ar amrywiaeth eang o themâu yn cynnwys portreadaeth, ysgrifennu creadigol, treuliant amlwg, barddoniaeth Gymraeg, caethwasiaeth, Piwritaniaeth a materion archifol.

Cliciwch yma am adroddiad o'r digwyddiad

 

Darlith Gyhoeddus "Cyfieithu mewn Cyd-destun" Dydd Mercher 23 Mawrth

Traddodir darlith flynyddol "Cyfieithu mewn Cyd-destun" eleni gan yr Athro John Rutherford nos Fercher (23ain) am 6 o'r gloch ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau (MALT).

Penodwyd yr Athro John Rutherford yn Athro Sbaeneg er Anrhydedd, ac mae'n arbenigo mewn cyfieithu llenyddol, astudiaethau Sbaenaidd ac astudiaethau Galisaidd.

Teitl ei ddarlith fydd: 'The Impossibility of Literary

Translation: The Galician Medieval Cantigas'.

Trefnwyd y ddarlith hon gan y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru, yr Ysgol Ieithoedd Modern ac IMEMS.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 

Ymchwil, Archaeolegol, ar y Cyfnod Cynnar yng Ngwlad yr Iâ yn denu sylw Rhyngwladol

Mae darganfyddiadau archaeolegol a phalaeoecolegol yn dangos bod pobl wedi bod yn byw yng Ngwlad yr Iâ er y flwyddyn O.C. 800 - mae hynny 70 mlynedd yn gynharach na’r dyddiad traddodiadol ar gyfer nodi dyfodiad y Llychlynwyr i’r wlad. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng y bobl gynnar hyn yng Ngwlad yr Iâ a chymunedau mynachaidd o’r traddodiad Gwyddelig oedd wedi’u lleoli yng ngorllewin yr Alban. Dr Kristján Ahronson o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor wnaeth y darganfyddiadau hyn a chafodd ei waith ei drafod ar y rhaglen materion cyfoes fwyaf blaenllaw ar y radio fin nos yng Nghanada, "As it Happens".

Darlledwyd y cyfweliad ar draws Canada ar Radio CBC ac yn yr Unol Daleithiau ar ei gwasanaeth Radio Cenedlaethol Cyhoeddus. Gwnaed y darganfyddiadau hyn yng Ngwlad yr Iâ drwy i dîm Dr Ahronson ddefnyddio techneg o’r enw tephrochronology sydd yn defnyddio’r lludw (neu’r

tephra) sy’n disgyn o losgfynydd wrth iddo ffrwydro. Mae tephrochronolgy wedi galluogi’r tîm i ddyddio’r safle archaeolegol ac i edrych ar y cofnod sydd yn y tephra o ryngweithio rhwng dyn a’i amgylchedd ac o newid hinsawdd yn y cyfnod cynnar yng Ngwlad yr Iâ.

GWRANDEWCH AR Y CYFWELIAD AR CBC:

Gwrandewch ar y cyfweliad ar lein drwy fynd i www.cbc.ca/aih . Ewch i’r rhaglen a ddarlledwyd ddydd Mawrth, 11 Ionawr a chliciwch ar y ddolen i Rhan 3. Mae cyfweliad Dr Ahronson yn dechrau ar 18.54.

DOLEN YN SYTH I BENNOD 11 IONAWR:

http://www.cbc.ca/asithappens/episode/2011/01/11/tuesday-january-11-2011/

DARLLENWCH YMHELLACH:

http://www.medievalists.net/2010/12/23/did-the-scots-visit-iceland-new-research-reveals-island-inhabited-70-years-before-vikings-thought-to-have-arrived/

 

http://www.unreportedheritagenews.com/2010/12/did-scots-visit-iceland-new-research.html

Project wedi ei ariannu gan yr AHRC ar gynhyrchu a darllen ffynonellau cerddoriaeth, 1480-1530

Mae grant o bwys gan yr AHRC wedi cael ei ddyfarnu i Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, ar y cyd â Sefydliad Warburg (Prifysgol Llundain) i astudiaeth ar gynhyrchu a darllen ffynonellau cerddoriaeth, 1480-1530. Mae'r project wedi cael bron i £800,000 o gyllid, y swm mwyaf erioed i'r AHRC ei roi i broject ym maes cerddoriaeth.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Y Royal Shakespeare Company yn gwadd academydd o Fangor i roi sylwadau ar awdur Arthuraidd canoloesol

Cafodd Yr Athro Raluca Radulescu, Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol ac arbenigwr ar waith Syr Thomas Malory, ei gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad cyhoeddus 'Authoring Arthur' ddydd Sul 27 Mehefin 2010, a oedd yn cynnwys trafodaeth banel gyda Mike Poulton, a fu’n gyfrifol am addasu Morte Darthur ar gyfer y Royal Shakespeare Company, a Gillian Bradshaw, nofelydd ac awdur y drioleg Arthuraidd Down the Long Wind.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

2010

Seminarau Ymchwil SACMC

Mae aelodau SACMC yn cwrdd yn rheolaidd gyda staff mewn prifysgolion eraill yng Nghymru (Caerdydd, Abertawe a Llanbedr Pont Steffan) trwy gyfrwng Rhwydwaith Fideo Cymru, er mwyn cynnal seminarau ymchwil ym maes astudiaethau canoloesol a modern cynnar. Mae’r gyfres yn denu siaradwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac o bob rhan o’r byd, gan roi cyfle i bobl sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd gyfnewid syniadau.

Seminarau y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Canoloesol yn cynnal seminarau rheolaidd ar gyfer staff ac uwchraddedigion.

Newyddion Cyllido

Seliau Canoloesol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae’n bleser gan dîm y prosiect gyhoeddi llwyddiant cais prosiect sylweddol i Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i gefnogi gwaith ar seliau canoloesol Cymreig yn LlGC a chadwrfeydd eraill.

Cyllid i Gymdeithas Astudiaethau'r Dadeni

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

CARMEN

Ystyr CARMEN yw’r Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network, sef rhwydwaith byd-eang sy’n dwyn ynghyd grwpiau o ganoloeswyr (gan gynnwys 'cynghreiriau o ganolfannau', megis canolfannau ymchwil cenedlaethol neu oruwchgenedlaethol, cyrff disgyblu, neu gymdeithasau o unigolion) sy’n gweithredu ar lefel uwchlaw prifysgolion unigol, yn ogystal â phrifysgolion unigol, cyrff cyhoeddus a phreifat (e.e. amgueddfeydd, orielau, cyhoeddwyr) sy’n gweithio ar hyn o bryd ym maes dysgu neu ymchwil i’r Oesoedd Canol (tua 400-1500 OC).

http://www.carmen-medieval.eu/   a http://carmen.eldoc.ub.rug.nl/root/abcarm/

Cynrychiolydd/person cyswllt SACMC yn CARMEN yw Yr Athro Raluca Radulescu (Saesneg, Bangor), a gall aelodau SACMC sydd â diddordeb mewn prosiectau ymchwil neu ddysgu ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol gysylltu â hi ar els201@bangor.ac.uk.

 

6 - 8 July 2011

The Wye Valley: Romantic Representations, 1640-1830

Tyndyrn, Sir Fynwy, Cymru

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

26 - 28 Gorffennaf 2011 Cynhadledd Canolfan Prydain ac Iwerddon yr Adferiad ar y 1690au.  Cliciwch yma am ragor o fanylion.

13-16 Hydref 2011

Cynhadledd ryngwladol a rhyngddisgyblaethol nesaf Cymdeithas George Herbert.
Canolfan Gynhadledd Gregynog, y Drenewydd, Powys, Cymru

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gwanwyn 2014

Yn ystod gwanwyn 2014 bydd yn bleser gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a’r Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor (SACMC), ar y cyd â Llyfrgell Huntington, Califfornia, gynnal arddangosfa a fydd yn tynnu sylw at un o drysorau pennaf y Llyfrgell Genedlaethol, sef llawysgrif Hengwrt o’r Canterbury Tales gan Chaucer. Cred rhai mai dyma’r fersiwn gynharaf sydd wedi goroesi o’r campwaith llenyddol hwn.

darllenwch fwy . .

7 - 9 Mehefin 2010

Crwsadau ôl-ganoloesol: ieithoedd, cyd-destunau, newid          c1400-1700

Prifysgol Aberystwyth

26 Mai 2010

Cynhelir cynhadledd flynyddol SACMC ddydd Mercher 26 Mai 2010 yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

 

9 Rhagfyr 2009

Adolygiad Canol Tymor Partneriaeth Ymchwil a Menter

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor

Cyflwyniad SACMC

2009 – Semester 1af

Seminarau Ymchwil SACMC

Newyddlen y Cyfarwyddwr

Newyddlen Mawrth 2010

Newyddlen Hydref 2009

28 – 30 Gorffennaf 2009

Gwleidyddiaeth, Crefydd a Diwylliant ym Mhrydain ac Iwerddon yn y 1680au

Bydd y gynhadledd ar Wleidyddiaeth, Crefydd a Diwylliant ym Mhrydain ac Iwerddon yn y 1680au yn cael ei chynnal ddiwedd Gorffennaf 2009 ym Mangor. 

"Pastoralism and the British Problem"

Dyfarnwyd cymrodoriaeth Leverhulme i Dr Stewart Mottram, Darlithydd Ymchwil IMEMS ym maes Saesneg, i wneud ymchwil yn yr Adran Saesneg yn Aberystwyth er mwyn ysgrifennu llyfr, sef “Pastoral: Writing Reformation England and Wales”.

Am ragor o wybodaeth

2008 - 2009

Cyfres o Seminarau Tymor yr Hydref

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Canoloesol yn cynnal cyfres o seminarau dan nawdd yr Ysgolion Saesneg, Hanes, a Cherddoriaeth. Mae’r seminarau yn cael eu cynnal yn Ystafell Seminar HRC/WISCA ar ddyddiau Iau, 5.00 pm (oni nodir fel arall). Lluniaeth ar gael y tu allan i ystafell WISCA o 4.45 pm.

11 Hydref 2008

Cynhadledd Diwylliannau Rhyfel a Datrys Gwrthdaro

24 - 27 Gorffennaf 2008

Cynhadledd Flynyddol Cerddoriaeth Ganoloesol a Cherddoriaeth y Dadeni

Manylion y gynhadledd

3-4 Gorffennaf 2008

Cynhadledd ddeuddydd ar y thema ‘Geiriau am Gymru: 1500-1800’

10 – 12 Mehefin 2008

Menywod a’r cysegr: cynhadledd uwchraddedig

1 Mawrth 2008

Cynhadledd gyntaf y rhwydwaith ‘Diwylliannau Rhyfel’

11 Chwefror 2008

Gweithdy amser cinio gyda’r Athro Gerd Althoff

Hyfforddiant Uwchraddedig ar y Cyd mewn Paleograffeg

 

www.bangor.ac.uk/palaeography_training?index.php

 

 

Site footer